Notariusz pobiera właściwe opłaty sądowe za dokonanie wpisu do księgi wieczystej, dzięki temu obowiązkiem tym nie jest obciążona strona czynności. To znaczące ułatwienie.

Notariusz prowadzi specjalną ewidencję tych opłat:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych

z dnia 27 sierpnia 2001 r.

(FRAGMENT)

§ 5.
1. Notariusz prowadzi ewidencję odrębnie na każdy rok kalendarzowy. Ewidencję notariusz przechowuje przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym ewidencja została założona.

2.Ewidencja, prowadzona jako odrębna księga, powinna zawierać:

1) liczbę porządkową,
2) datę aktu notarialnego, w związku z którym powstał obowiązek uiszczenia opłaty,
3) numer, pod którym akt notarialny został wpisany do repertorium A,
4) imię i nazwisko oraz adres strony, która uiściła opłatę, a gdy uiszczającą jest osoba prawna – jej nazwę lub firmę i siedzibę oraz imię, nazwisko i adres jej przedstawiciela, który uiścił opłatę,
5) kwotę uiszczonej opłaty oraz nazwę sądu rejonowego, któremu opłata została przekazana, i datę przekazania opłaty,
6) uwagi.
3. Notariusz dokonuje w ewidencji podsumowania – oddzielnie dla każdego sądu rejonowego – pobranych opłat w okresach miesięcznych i odnotowuje w rubryce „uwagi” kwotę, datę wpłaty, okres i sąd, którego wpłata dotyczy.
§ 6.
1. Ewidencja może być zastąpiona przez repertorium A, przewidziane przepisami o prowadzeniu ksiąg notarialnych i przekazywaniu na przechowywanie dokumentów.
2. Przepisy rozporządzenia dotyczące ewidencji stosuje się odpowiednio do repertorium zastępującego ewidencję.