Art. 95f. Prawa o notariacie
§ 1. Akt poświadczenia dziedziczenia powinien zawierać:
1) dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia aktu;
2) imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządziła osoba wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynności notarialnych – nadto imię i nazwisko tej osoby;
3) imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz jego numer PESEL;
4) datę i miejsce zgonu spadkodawcy oraz jego ostatnie miejsce zamieszkania;
5) wskazanie spadkobierców, którym spadek przypadł – imiona, nazwiska i imiona rodziców oraz datę i miejsce urodzenia osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych – nazwę i siedzibę;
6) tytuł powołania do spadku i wysokość udziałów w spadku , a w razie dziedziczenia testamentowego - określenie formy testamentu;
7) wskazanie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne podlegające dziedziczeniu z ustawy oraz ich udziały w nim;
7a) wskazanie osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, oraz przedmiotów tych zapisów, chyba że osoby te nie chcą lub nie mogą być zapisobiercami albo zapisy windykacyjne okazały się bezskuteczne;
8) powołanie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu;
9) (uchylony);
10) podpis notariusza;
11) adnotację o dokonaniu rejestracji zgodnie z art. 95i.
§ 2. Przepisy art. 92 § 2 i art. 93-94 stosuje się odpowiednio.

Maksymalne stawki taksy notarialnej, zależnie od wartości czynności prezentują się następująco:

 

Wartość przedmiotu
czynności notarialnej
Taksa
do 3.000zł 100zł
powyżej 3.000zł do 10.000zł 100zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000zł
powyżej 10.000zł do 30.000zł 310zł + 2% od nadwyżki powyżej 10000zł
powyżej 30.000zł do 60.000zł 710zł + 1% od nadwyżki powyżej 30000zł
powyżej 60.000zł do 1.000.000zł 1010zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60000zł
powyżej 1.000.000zł do 2.000.000zł 4770zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1000000zł
powyżej 2.000.000zł 6700zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2000000zł nie więcej niż 10000zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500zł

Witaj na stronie, która kompleksowo zajmuje się tematyką notariusz Wrocław. Możesz uzyskać tu wszelkie potrzebne informacje o tym jakie czynności wykona dla Ciebie Kancelaria notarialna i jak się za to wszystko zabrać, gdy chcesz kupić mieszkanie, albo dom, a może darować coś swoim dzieciom. Nie musisz się już obawiać dokonywania czynności prawnych, zwłaszcza w formach szczególnych.

Na stronie będą ukazywać się także istotne informacje dotyczące funkcjonowania kancelarii i samego prawa w Polsce.

Zapraszamy do udanej lektury tej ciekawej strony internetowej.