ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego (Dz. U. z dnia 16 maja 1991 r.)

§ 1. 1. Nadzór nad działalnością notariuszy oraz organów samorządu notarialnego obejmuje zagadnienia związane z wypełnieniem przez notariuszy i przez te organy ich obowiązków ustawowych.
2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywany w następujących formach:
1)     wizytacji kancelarii notarialnych obejmujących całokształt pracy notariusza,
2)     lustracji obejmujących określoną problematykę,
3)     dokonywania oceny działalności notariuszy na podstawie protokołów, sprawozdań rocznych i bilansów sporządzanych przez organy samorządu notarialnego,
4)     badania działalności rad izb notarialnych, w szczególności z zakresu ich czynności nadzorczych i szkoleniowych,
5)     narad powizytacyjnych oraz konferencji szkoleniowych notariuszy.