Art. 7. Prawo o notariacie

§ 1. Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki.
§ 2. Jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej, o którym mowa w art. 92 § 4, podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę i zaznacza w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej. Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.
§ 21. Jeżeli wnioskodawca, o którym mowa w § 2, został zwolniony od kosztów sądowych od wniosku o dokonanie wpisu do księgi wieczystej, notariusz obowiązany jest zaznaczyć w akcie notarialnym, że opłata sądowa nie została pobrana i, załączyć do wypisu aktu notarialnego przesyłanego do sądu w trybie art. 92 § 4 prawomocne postanowienie sądu w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych. W takim wypadku przepisu § 2 nie stosuje się.
§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób pobierania i uiszczania oraz sposób i termin przekazywania sądom, a także zwrotu należności, o których mowa w § 2, oraz sposób prowadzenia ich ewidencji.

Treść aktu notarialnego jest ściśle regulowana przepisami prawa.

 

Art. 92. Ustawy prawo o notariacie

 

§ 1. Akt notarialny powinien zawierać:
1)    dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony – godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu;
2)    miejsce sporządzenia aktu;
3)    imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządziła osoba wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynności notarialnych – nadto imię i nazwisko tej osoby;
4)    imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu;
5)    oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty;
6)    stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu;
7)    stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany;
8)    podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu;
9)    podpis notariusza.
§ 2. Jeżeli w akcie bierze udział osoba, która nie umie lub nie może pisać, notariusz stwierdza, że osoba ta aktu nie podpisała, i podaje, z jakich powodów.
§ 3. Jeżeli akt notarialny dotyczy czynności prawnej, akt ten powinien zawierać treści istotne dla tej czynności. Ponadto akt notarialny powinien zawierać inne stwierdzenia, których potrzeba umieszczenia w akcie wynika z niniejszej ustawy, z przepisów szczególnych albo z woli stron.
§ 4. Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt notarialny jest obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, zawierający wszystkie dane wymagane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Notariusz jest obowiązany przesłać z urzędu sądowi właściwemu do prowadzenia ksiąg wieczystych wypis aktu notarialnego zawierający wniosek o wpis do księgi wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu, w terminie trzech dni od sporządzenia aktu.
§ 5. (uchylony).
§ 6. Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie własności nieruchomości dokonane przez osobę, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie art. 1 ust. 1, 2 albo ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83), przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, notariusz, który sporządził ten akt, jest obowiązany przesłać z urzędu jego wypis organowi, który wydał decyzję o przekształceniu.

Art. 11. Prawa o notariacie

Notariuszem może być powołany ten, kto:
1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
2)    jest nieskazitelnego charakteru i daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu notariusza;
3)    ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
4)    odbył aplikację notarialną;
5)    złożył egzamin notarialny;
6)    pracował w charakterze asesora notarialnego co najmniej 2 lata;
7)    ukończył 26 lat.

Czy wiesz, że notariusz Wrocław zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie:
* sporządza akty notarialne,
* sporządza poświadczenia,
* doręcza oświadczenia,
* spisuje protokoły,
* sporządza protesty weksli i czeków,
* przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
* sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
* sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
* sporządza protokóły dziedziczenia i akty poświadczenia dziedziczenia
* sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Witaj na stronie, która kompleksowo zajmuje się tematyką notariusz Wrocław. Możesz uzyskać tu wszelkie potrzebne informacje o tym jakie czynności wykona dla Ciebie Kancelaria notarialna i jak się za to wszystko zabrać, gdy chcesz kupić mieszkanie, albo dom, a może darować coś swoim dzieciom. Nie musisz się już obawiać dokonywania czynności prawnych, zwłaszcza w formach szczególnych.

Na stronie będą ukazywać się także istotne informacje dotyczące funkcjonowania kancelarii i samego prawa w Polsce.

Zapraszamy do udanej lektury tej ciekawej strony internetowej.